Política de privacitat

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament d’Argentona, com a responsable d’aquestes.

Responsable del tractament

Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 59 08310 Argentona
Telèfon 937974900
oac@argentona.cat 
www.argentona.cat

Dades de contracte delegat de protecció de dades de Diputació de Barcelona

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estatègic – DPD Ens Locals
dpd.ajargentona@diba.cat
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Finalitat del tractament

Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Argentona als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades.

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o surpimir-les, oposar-vos al tractament i sol·lictar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Argentona o mitjançant la seva seu electrònica https://seuelectronica.argentona.cat.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament d’Argentona, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Argentona https://seuelectronica.argentona.cat.